Звонки в школе

1. 8:30 - 9:15

2. 9:25 - 10:10

3. 10:30 - 11:15

4. 11:35 - 12:20

5. 12:30 - 13:15

6. 13:25 - 14:10

7. 14:20 - 15:05

Внимание!

Ученик любого класса может получить высокую оценку, если напишет правильное объяснение физических процессов, которые можно видеть на видеоролике из Пакистана по ссылке на YouTube: "Pakistani inventor...".

Можно написать всего 5-7 предложений, но обязательно по сути физических явлений (почему происходит вращение и какова причина возникновения электрического тока) и чтобы объяснение было полным. Нарушения техники безопасности в ролике учитываем, но не описываем. Последний день подачи своего листика с версией описания физических процессов - 11 апреля 2017 года. Будет выставлена только высокая оценка, низкие оценки не будут проставлены. Если английская речь не совсем понятна (апроизношение у автора страдает :) ), то не обязательно понимать сказанное автором, достаточно посмотреть видео до конца.

7 класс- лаб раб N 5.docx 7 класс- лаб раб N 5.docx
Размер: 17,359 Kb
Тип : docx
7 класс- лаб раб N 6.docx 7 класс- лаб раб N 6.docx
Размер: 17,982 Kb
Тип : docx
7 класс- лаб раб N 7.docx 7 класс- лаб раб N 7.docx
Размер: 45,941 Kb
Тип : docx

Физика 7А класс

Вторник, 4 урок, 11:35, каб. 21

Пятница, 4 урок, 11:35, каб. 21

Физика 7Б класс

Вторник, 7 урок, 14:20, каб. 21

Пятница, 6 урок, 13:25, каб. 21


підручник

Фізика 7 клас

В. Г. Бар’яхтар

та ін., 2015

111-7а7b-навчальна-програма.doc 111-7а7b-навчальна-програма.doc
Размер: 107,5 Kb
Тип : doc

2.09.2016

I семестр

Вступ (1 година) Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

6, 9, 13, 16, 20, 23, 27.09.2016

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ (7 годин)

Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками. Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони. Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин. Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

Лабораторні роботи: № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу. № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів. № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

30.09.2016

Орієнтовні теми навчальних проектів (1 година): 1. Видатні вчені-фізики. 2. Фізика в побуті, техніці, виробництві. 3. Спостереження фізичних явищ довкілля. 4. Дифузія в побуті.

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25.10.2016

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ (7 годин)

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. 1Переміщення. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху. Графіки руху. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.

Лабораторні роботи: № 4. Визначення періоду обертання тіла. № 5. Дослідження коливань нитяного маятника.

28.10.2016

Орієнтовні теми навчальних проектів (1 година): 1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. 2. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо. 3. Обертальний рух в природі – основа відліку часу. 4. Коливальні процеси в техніці та живій природі.


1, 4, 8, 11.11.2016

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (26 годин) (14 годин у 1 семестрі + 12 годин у 2 семестрі)

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини.

Д/з на 8.11.2016: 1) читать и понимать из раздела 1 учебника (Барьяхтар 7 класс) § 1 - 4, стр. 1-32. 2) Если что-то непонятно, записать в тетрадь и задать вопрос на уроке. 3) Ответить устно на вопросы на стр. 45. 4) читать и понимать §14 из учебника (Барьяхтар 7 класс), стр. 100-103. На контрольные вопросы (стр.103) ответить письменно.

Ине́рция (от лат. inertia — бездеятельность, косность, синоним: инертность[1]) — свойство тел оставаться в некоторых системах отсчёта в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствии или при взаимной компенсации внешних воздействий[2].

Д/з на 11.11.2016:  1) читать и понимать §15 из учебника (Барьяхтар 7 класс), стр. 105-109. На контрольные вопросы (стр.103) ответить письменно.

Д/з на 15.11.2016:  1) читать и понимать §16 из учебника (Барьяхтар 7 класс), стр. 112-116. 2) Контрольные вопросы (стр.116) ответить устно. 3) Упр. 16. №№ 1-6 (письменно).

15, 18, 22,

25.11.2016,

29.11.2016

Взаємодія тіл. Сила. Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр.

Д/з на 18.11.2016: 1) Выполнить экспериментальное задание, стр. 121: "Физика на кухне" (письменно) 2) §18, стр. 121-124. 3) Контр. вопр. стр. 125 (устно). 3) упр. 18.1 (письменно).

Д/з на 22.11.2016:  1) §19 из учебника (Барьяхтар 7 класс), стр. 126-130. 2) стр. 130-131 - Учимся решать задачи. 3) Подводим итоги - стр. 132 - переписать в тетрадь 4) Контр. вопросы (стр.132) устно. 5) Упр. 19. №№ 1-3 (письменно). 6) подготовться к Лабораторная работа №8, стр 133.

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

Д/з на 24.11.2016: 1) Отчет по лабораторной работе № 8, стр. 133 (измененная). Расчеты + выводы. 2) Экспериментальное задание, стр. 121: "Физика на кухне" (письменно).

Д/з на 29.11.2016: 1) §20, стр. 135-139. 3) Контр. вопр. стр. 139 (устно). 3) Итоги + упр. 20 №№1-6 (письменно).

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

Д/з на 02.12.2016: 1) §21, стр. 140-145. 3) Контр. вопр. стр. 145 (устно). 3) упр. 21 №№ 1 - 4 (письменно).

2.12.2016,6.12.2016,


9, 13, 16, 20, 23.12.2016

(+12 годин)

Лабораторный практикум

Проверка отчета "Лабораторная работа № 8: Дослідження пружних властивостей тіл".

Лабораторная работа 6. "Вимірювання маси тіл методом зважування".

Д/з на 06.12.2016: Отчет по Лабораторная работа 6. "Вимірювання маси тіл методом зважування".

Лабораторная работа 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

Д/з на 09.12.2016: Отчет по Лабораторная работа № 7. 2) Учимся решать задачи §17 - стр. 118-120. 3) Упр. 17 №3 -письменно.

Лабораторная работа 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

Д/з на 13.12.2016: Отчет по Лабораторной работе № 9. 2) Задания для самопроверки к разделу 3. стр. 148-149, письменно.

Самостоятельная работа.

Д/з на 15.12.2016: 1) Задания для самопроверки к разделу 3, стр. 148-149, письменно. 2) Сдать отчет "Физика на кухне" (определение плотности картошки или морковки), стр. 121 - задание от 24 ноября 2016. 3) принести тетрадь со всеми выполненными Домашними Заданиями за ноябрь-декабрь. 4) подготовка к итоговой контрольной работе.


II семестр

10.01.2017 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. Д/з на 13.01.2017:  1) §22 (Барьяхтар 7 класс), стр. 150-153. 2) Контр. вопросы (стр.153) устно. 3) Упр. 22. №№ 1-8 (письменно)

13.01.2017 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Д/з на 17.01.2017:  1) §23 (Барьяхтар 7 класс), стр. 150-158. 2) Контр. вопросы (стр.159) устно. 3) Упр. 23. № 1-10 (письменно)

17.01.2017 Гідростатичний тиск. Приклади розв'язання задач. Д/з на 20.01.2017:  1) §24 (Барьяхтар 7 класс), стр. 160-163. 2) Контр. вопросы (стр.163) устно. 3) Упр. 24. № 1-9 (письменно)

20.01.2017 Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Д/з на 24.01.2017:  1) §25 (Барьяхтар 7 класс), стр. 164-167. 2) Контр. вопросы (стр.168) устно. 3) Упр. 25. № 1-7 (письм.)

24.01.2017 Барометри. Д/з на 27.01.2017:  1) §25 (Барьяхтар 7 класс), стр. 164-167. 2) Контр. вопросы (стр.168) устно. 3) Упр. 25. № 8-9 (письм.)

27.01.2017 Сполучені посудини. Манометри. Д/з на 31.01.2017:  1) §26 (Барьяхтар 7 класс), стр. 169-173. 2) Контр. вопросы (стр.173) устно. 3) Упр. 26. № 1-6 (письм.)

31.01.2017 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Д/з на 03.02.2017:  1) §27 (Барьяхтар 7 класс), стр. 175-179. 2) Контр. вопросы (стр.179) устно. 3) Упр. 27. № 1-4 (письм.)

03.02.2017 Закон Архімеда. Приклади розв'язання задач. Д/з на 07.02.2017:  1) §27 (Барьяхтар 7 класс), стр. 175-179. 2) Контр. вопросы (стр.179) устно. 3) Упр. 27. № 5-7 (письм.)

07.02.2017 Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Приклади розв'язання задач. Д/з на 10.02.2017:  1) §27, 28 (Барьяхтар 7 класс), стр. 175-183. 2) Контр. вопросы (стр.184) устно. 3) Упр. 28. № 1 - 6 (письм.). 4) подг. к лаб. раб. № 10 (стр.185). 5) учебные проекты

10.02.2017 Лабораторна робота № 10 (стр. 185). З`ясування умов плавання тіла. Д/з на 14.02.2017:  1) отчет по лаб работе, стр. 185 (Барьяхтар 7 класс) с выводами. 2) повторить §27, 28.

14.02.2017 Судно- та повітроплавання. Приклади розв'язання задач.  Д/з на 17.02.2017:  1) § 29 (Барьяхтар 7 класс). 2) Упр. 29. № 1 - 6 (письм.)

17.02.2017 Приклади розв'язання задач. Самостійна робота. Підготовка до контрольної роботи. Д/з на 21.02.2017:  1) повторить §27, 28, 29 (Барьяхтар 7 класс). 2) задания № 1-9 для самопроверки к разделу 3, стр. 192, письм. с пояснениями ответа.

21.02.2017 Приклади розв'язання задач. Самостійна робота. Д/з на 24.02.2017: 1) повторить §22 - 29 (Барьяхтар 7 класс). 2) задания № 10-18 для самопроверки к разделу 3, стр. 193, письм. с пояснениями ответа.

24.02.2017 Приклади розв'язання задач. Підготовка до контрольної роботи. Д/з на 28.02.2017: 1) повторить §22 - 29 (Барьяхтар 7 класс). 2) Задания № 1-4 самостоятельной работы с полным письменным объяснением. 3) см. задачи из д/з 27.01.2017 по теме "Сообщающиеся сосуды" - упр.  26 № 1-6.

28.02.2017  Контрольна робота. Д/з на 03.03.2017: 1) рефераты -учебные проекты - темы на стр. 198.

03.03.2017 Аналіз контрольної роботи.  Узагальнююче заняття. Д/з на 07.03.2017: 1) рефераты -учебные проекты - темы на стр. 198.


Задания самостоятельной работы (17, 21 и 24.02.2017).

Задание № 1. Удастся ли опыт Торричелли (стр. 165, Барьяхтар, 7 класс), если барометрическую трубку со ртутью поставить открытым концом не в чашку со ртутью, а в чашку с водой?

Задание № 2. Рассчитайте силу (§22-25 , Барьяхтар, 7 класс), с которой воздух давит на площадь тетради, раскрытой перед вами (размер тетради 20 см х 33 см). Атмосферное давление равно 760 мм рт. ст.

Задание № 3. Плавающий на воде деревянный брусок вытесняет воду объемом 0,72 м3, а будучи погруженным в воду целиком — 0,9 м3. Определите выталкивающие силы (§27 , Барьяхтар, 7 класс), действующие на брусок. Объясните, почему различны эти силы. Плотность воды 1000 кг/м3.

Задание № 4. Один из двух одинаковых воздушных шаров заполнили водородом, другой до такого же объема — гелием. Какой из этих шаров обладает большей подъемной силой? Почему? Рассчитайте различие (разность) подъемных сил этих шаров. Плотность водорода: 0,09 кг/м3, плотность гелия: 0,179 кг/м3, плотность воздуха: 1,29 кг/м3.

07.03.2017 Навчальні проекти (1 година)

Теми: Розвиток судно- та повітроплавання. Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. Насоси. + на стор. 198

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ (11 год + 2 год)

10.03.2017  Механічна робота. Д/з на 14.03.2017:  1) § 30 (Барьяхтар 7 класс). 2) Упр. 30. № 1 - 7 (письм.) 3) Контр. вопр. - устно, с.203.

14.03.2017 Потужність.   Д/з на 17.03.2017:  1) § 31 (Барьяхтар 7 класс). 2) Упр. 31. № 1 - 5 (письм.) 3) Контр. вопр. - устно, с.207.

17.03.2017 Приклади розв'язання задач. Підготовка до самостійної роботи. Д/з на 21.03.2017: 1) повт. § 30, 31 (Барьяхтар 7 класс). 2) Упр. 30 № 9 (письм.) 3) Упр. 31 № 10 (письм).

21.03.2017  Механічна енергія та її види. Самостійна робота. Д/з на 24.03.2017: 1) §32 (Барьяхтар 7 класс). Упр. 32. № 1-5 3) Контр. вопр. - устно, с.213.

24.03.2017  Механічна енергія та її види. Приклади розв'язання задач. Д/з на 04.04.2017: 1) §32 (Барьяхтар 7 класс). Упр. 32. № 6-9 3) Контр. вопр. - устно, с.213. 4) Экспериментальное задание, стр. 214.

04.04.2017  Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування. Приклади розв'язання задач. Д/з на 07.04.2017: 1) §33 (Барьяхтар 7 класс) Упр. 33. № 1-8. 2) Контр. вопр. - устно, с.218. 3) Экспериментальное задание, стр. 219.

07.04.2017 Приклади розв'язання задач. Д/з на 11.04.2017: 1) повт. §33 (Барьяхтар 7 класс) 2) Задания № 1-10, 18, 19, стр. 242-243 (письм.).

11.04.2017 Приклади розв'язання задач. Д/з на 14.04.2017: 1) повт. §33 (Барьяхтар 7 класс) 2) Задания № 1-10, 18, 19, стр. 242-243 (письм.).


14.04.2017 Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля Д/з на 18.04.2017: 1) §34, 35 (Барьяхтар 7 класс) Упр. 34 № 1-7. 3) Контр. вопр. - устно, с.225. 4) Подготовиться к лабораторной работе № 11.

18.04.2017 Приклади розв'язання задач. Д/з на 21.04.2017: 1) повт. §34, 35 (Барьяхтар 7 класс) Упр. 35 № 1-6. 3) Контр. вопр. - устно, с.231. 4) Подготовиться к лабораторной работе № 11.

Видео. Лабораторная работа. Выяснение условия равновесия рычага:

21.04.2017  Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля. Стр. 226,повторить §33, 34 (Барьяхтар 7 класс). Д/з на 25.04.2017: отчет по лабораторной работе № 11 с выводами и расчетами.

25.04.2017  Коефіцієнт корисної дії механізмів. Д/з на 28.04.2017: 1) §36 (Барьяхтар 7 класс) 2) Контр. вопр. - устно, с.237. 3) Упр. 36 № 1-6.

28.04.2017 Приклади розв'язання задач. Д/з на 05.05.2017: 1) повторить §36 (Барьяхтар 7 класс) 2) Экспериментальное задание, стр. 238. 3) Упр. 36 № 1-6.  3) Упр. 36 № 1-6. 4) Подготовиться к лабораторной работе № 12. 

Пример решения задачи - ссылка

Д/з на 21.04.2017. Задача. На земле лежит бревно массой 100 кг. Какую минимальную силу нужно приложить,чтобы приподнять балку за один из её концов?

05.05.2017  Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму. Стр. 238, повторить §36 (Барьяхтар 7 класс)

12.05.2017  Приклади розв'язання задач. Підготовка до контрольної роботи. Итоги раздела 4, стр. 240 - 241 - письм. в тетради.

Примеры решения задач по теме "Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии. Момент силы.Условие равновесия рычага. КПД" - ссылка

16.05.2017 Контрольна робота № 3 за темою “Механічна робота та енергія”. Задания для самопроверки, стр. 242 - 243.

Д/з на 19.05.2017 и 23.05.2017: Учебные проекты - рефераты, объем до 5-7 страниц. Сообщение на уроке - до 5-7-10 минут.

19.05.2017 Аналіз контрольної роботи № 3. Узагальнююче заняття за темою “Механічна робота та енергія ” Д/з на 23.05.2017: Учебные проекты - рефераты, объем до 5-7 страниц. Сообщение на уроке - до 5-7-10 минут.

Навчальні проекти (1 год)

23.05.2017 Теми: Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів. Прості механізми у побутових пристроях. Біомеханіка людини. Використання енергії природних джерел. Учебные проекты - рефераты, объем до 5-7 страниц. Сообщение на уроке - до 5-7-10 минут.

26.05.2017  Узагальнююче заняття за темою «Механіка»

8-бланк-лаб-раб-N1.docx 8-бланк-лаб-раб-N1.docx
Размер: 16,665 Kb
Тип : docx

Физика 8А класс

Вторник, 2 урок, 9:25, каб. 21

Четверг, 6 урок, 13:25, каб. 21

підручник

Фізика 8 клас

В. Г. Бар’яхтар та ін. , 2016.

111-8а-навчальна-програма.doc 111-8а-навчальна-програма.doc
Размер: 102,5 Kb
Тип : doc
I семестр

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29.09.2016

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27.10.2016

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача (17 годин)

Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання. Залежність розмірів фізичних тіл від температури. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії. Теплопровідність. Конвекція. Випромінювання. Розв’язування задач. Самостійна робота. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Розв’язування задач. Тепловий баланс. Розв’язування задач. Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

1.11.2016

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни (16 годин)

3.11.2016

Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Наноматеріали. Д/з на 8.11.2016: 1) читать и понимать учебник Барьяхтар §10 (стр. 44-49). 2) записать в тетрадь "Подводим итоги" (стр. 49). 3) Ответить устно на Контр. вопросы (стр. 49). 4) Упражнение 10 - № 1, 2, 3, 7 (письменно).

8, 10.11.2016

Плавлення та кристалізація.

Д/з на 10.11.2016: 1) читать и понимать учебник Барьяхтар §11 (стр. 51-54). 2) записать в тетрадь "Подводим итоги" (стр. 54). 3) Ответить устно на Контр. вопросы (стр. 55). 4) Упражнение 11 - № 1 - 6(письменно).

Д/з на 15.11.2016:  1) Барьяхтар 8 класс §12, стр. 56. 2) записать в тетрадь «Подводим итоги»  3) Контр. Вопр. стр. 59.  4) Упр.12, №№ 1, 2, 3 (письменно)

15,

17, 22, 24.11.2016

Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

Д/з на 17.11.2016 : 1) Повторить §5, 8, 11.  2) Упр. 12 №№ 4 - 6. письменно.

Д/з на 22.11.2016 : 1) Повт. §9, 12. 2) §14.  3) Контр. вопросы на стр. 71. 4) Упр. 14 №№ 1 - 3. письменно. 5) Подготовиться к самостоятельной работе.

Розв’язування задач. Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення. Розв’язування задач. ч. Самостійна робота. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

Д/з на 24.11.2016 : 1) §15.  2) "Подводим итоги" (стр.77) переписать в тетрадь. 3) Контр. вопр. на стр. 77. 4) Упр. 15 №№ 1 - 4. письменно. 5) Самостоятельная работа.

29.11.2016

1,

6.12.2016,

8,

13,

15,

20,

22.12.2016

Розв’язування задач. Самостійна робота. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Деякі види теплових двигунів. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

Д/з на 29.11.2016 : 1) §16, 17.  2) Экспериментальное задание на стр. 78 - письменно 2) Контр. вопр. устно - стр. 81 3) Упр. 16 № 1 - письменно.

Д/з на 01.12.2016 : Итоги раздела 1 "Тепловые явления" выучить - стр. 92 - 93.

Лабораторная работа № 1 - стр. 40.

Д/з на 8.12.2016 : 1) Отчет по лабораторной работе № 1 - стр. 40-41.  2) Подготовиться к лабораторной работе № 2 - стр.41-43. 3) Самостоятельно § 18. 3) Контр. вопросы - стр. 91 + Упр. 18 - устно.

Лабораторная работа № 2 - стр. 41.

Д/з на 13.12.2016 : 1) Лабораторная работа № 2 - стр. 41-43.  2) повторить § 18. 3) Итоги раздела 1 - стр. 92-93.  4) Тестовые задания стр. 94, № 1 - 9, устно.

Д/з на 15.12.2016 : 1) Отчет по лабораторной работе № 2 - стр. 41-43.  2) Тестовые задания стр. 95, № 9 - 15, письменно - подготовка к итоговой контрольной работе. 3) принести тетрадь со всеми выполненными Домашними Заданиями за ноябрь-декабрь.


II семестр
8-бланк-лаб-раб-N1.docx 8-бланк-лаб-раб-N1.docx
Размер: 16,665 Kb
Тип : docx

10.01.2017 Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Д/з на 13.01.2017 : 1) § 19. 2) Контр. вопросы, стр. 105, устно.  3) Упр. 19, № 1 - 4, письм.

12.01.2017 Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Д/з на 17.01.2017 : 1) § 20, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 111, устно. 3) Упр. 20, № 1 - 6, письм. 4) Эксперимент. задание № 2, стр.112 - "летающая вата".

17.01.2017 Закон збереження електричного заряду. Д/з на 19.01.2017 : 1) § 21, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 117, устно. 3) Упр. 21, № 1 - 5, письм.

19.01.2017 Закон Кулона. Д/з на 24.01.2017 : 1) § 22, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 122, устно. 3) Упр. 22, № 1 - 7

24.01.2017 Закон Кулона. Приклади розв'язання задач. Д/з на 26.01.2017 : 1) § 22, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 122, устно. 3) Задача. На двух одинаковых капельках воды находится по одному лишнему электрону, причем сила электрического отталкивания капелек уравновешивает силу их взаимного тяготения. Каковы радиусы капелек?

26.01.2017 Закон Кулона. Приклади розв'язання задач. Самостійна робота. Д/з на 31.01.2017 : 1) Виртуальная лаб раб № 9: Изучение явления теплообмена.  2) долг: оформленные отчеты по лаб раб № 1 и № 2 (стр. 40 и стр.41 учебника); все д/з за 1 семестр - должники.

31.01.2017 Електричне поле. Електричний струм. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах. Д/з на 02.02.2017 : 1) § 23, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 126, устно. 3) Упр. 23, № 1-7, письм.

02.02.2017 Дії електричного струму. Д/з на 07.02.2017 : 1) § 24, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 130, устно. 3) Упр. 24, № 1-5, письм.

07.02.2017 Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи. Д/з на 09.02.2017: 1) § 25, 26 Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 134, 139 устно. 3) Упр. 25, № 1-4, Упр. 26, № 1-5, письм.

09.02.2017 Сила струму. Амперметр. Приклади розв'язання задач. Д/з на 14.02.2017 : 1) § 27, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 145, устно. 3) Упр. 27, № 1 - 5, письм.

14.02.2017 Електрична напруга. Вольтметр. Д/з на 16.02.2017 : 1) § 28 Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 149, устно. 3) Упр. 28, № 1-5, письм.

16.02.2017 Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола. Приклади розв'язання задач. Д/з на 21.02.2017 : 1) § 29 Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 153, устно. 3) Упр. 29, № 1-5, письм.

21.02.2017 Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Реостати. Приклади розв'язання задач. Д/з на 23.02.2017 : 1) § 30, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопросы, стр. 159, устно. 3) Упр. 30, № 1-3, письм.

23.02.2017 Приклади розв'язання задач. Д/з на 28.02.2017 : 1) повт. § 25 - 30, Барьяхтар, 8 класс. 2) подг. к лаб. раб. № 3. 3) Упр. 30, № 4-6, письм.

28.02.2017 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра. Д/з на 02.03.2017 : 1) повт. § 25 - 30, Барьяхтар, 8 класс. 2) учебные проекты - рефераты.

02.03.2017 Послідовне з’єднання провідників. Д/з на 07.03.2017 : 1) § 31, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопр. - устно. 3) Упр. 31, № 1-6, письм.

07.03.2017 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників. Д/з на 09.03.2017 : 1) § 31, Барьяхтар, 8 класс. 2) отчет по лаб работе № 4 с расчетами и выводами.

09.03.2017 Паралельне з’єднання провідників. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників. Д/з на 14.03.2017 : 1) § 32, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопр. - устно. 3) Упр. 32, № 1-8, письм. 4) отчет по лаб работе № 5 с расчетами и выводами.

14.03.2017 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи Д/з на 16.03.2017 : 1) повторить § 23 - 32, Барьяхтар, 8 класс. 2) подготовиться к контр. работе.

16.03.2017 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. Д/з на 21.03.2017 : 1)  повторить § 23 - 32, Барьяхтар, 8 класс. Задачи № 1-5 - по конспекту. 2) реферат - учебный проект - тема на стр. 226 учебника (Барьяхтар, 8 класс) - любая; объем написанного текста 5-7 страниц; время сообщения на уроке 5-7 минут. Задачи № 1-5: 1. Одинаковые ли электрические заряды пройдут через поперечное сечение проводника за 3 с при силе тока 5 А и за пол­минуты при силе тока 0,5 А?

2. Есть катушка медной проволоки с площадью по­перечного сечения О.4 мм2. Масса всей проволоки 0,3 кг. Определить сопротивление проволоки. Удельное сопротивление меди ρ = 1,7·10(-8) Ом·м. Плотность меди 8,9 г/см3.

3. Провод, сопротивление которого составляет 200 Ом, разрезали на 4 равные части и скрутили из них жгут. Каково сопротивление этого проволочно­го жгута?

4. Резисторы с сопротивлениями 500 Ом и 1,5 кОм соединены параллельно. Какая часть общего тока идет через второй резистор?

5. Рассчитайте, каким может быть диаметр медного провода длиной 20 м, если его сопротивление во избежание перегрева не должно превышать 2 Ом?

21.03.2017 Підготовка до контрольної роботи за темою «Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм». 1) реферат - учебный проект - тема на стр. 226 учебника (Барьяхтар, 8 класс) - любая; объем написанного текста 5-7 страниц; время сообщения на уроке 5-7 минут. 2) повт. § 27 - 29, Барьяхтар, 8 класс.

23.03.2017  Контрольна робота № 3.  Д/з на 04.04.2017 : 1) § 33, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопр. - устно. 3) Упр. 33, № 1-8, письм. 4) экспериментальное задание - стр. 185.

Частина 2

04.04.2017 Аналіз контрольної роботи. Урок узагальнення та систематизації знань. Навчальні проекти. Робота й потужність електричного струму. Д/з на 06.04.2017 : 1) § 33, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопр. - устно. 3) Упр. 33, № 1-8, письм. 4) экспериментальное задание - стр. 185.

06.04.2017 Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади. Д/з на 11.04.2017 : 1) § 34, 35, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопр. стр. 189 - устно. 3) Упр. 34, № 1-4, письм.

11.04.2017 Приклади розв'язання задач. Д/з на 13.04.2017 : 1) повторить § 34, 35, Барьяхтар, 8 класс. 2)  Контр. вопр. стр. 193 - устно. 3) Упр. 35, № 1-4, письм. 4) экспериментальное задание - стр. 194.

13.04.2017 Приклади розв'язання задач. Д/з на 18.04.2017 : 1) повторить § 34, 35, Барьяхтар, 8 класс. 2) Упр. 34, № 5-7, письм.

18.04.2017 Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. Д/з на 20.04.2017 : 1) повторить § 37, 38, Барьяхтар, 8 класс. 2) Упр. 37, № 1-7, письм. 3) Контр. вопр. стр.203.

20.04.2017 Приклади розв'язання задач. Д/з на 25.04.2017 : 1) повторить § 37, 38, Барьяхтар, 8 класс. 2) Упр. 38, № 1-5, письм. 3) Контр. вопр. стр.207.

25.04.2017 Приклади розв'язання задач. Конспект урока по электролизу - решение задач - ссылка здесь

27.04.2017 Електричний струм у газах. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями. Д/з на 04.05.2017 : 1) § 39, Барьяхтар, 8 класс. 2) Упр. 39, № 1-5, письм. 3) Контр. вопр. стр.211.

04.05.2017 Приклади розв'язання задач. Самостійна робота. Д/з на 11.05.2017 : Д/з на 04.05.2017 : § 40, Барьяхтар, 8 класс. 2) Контр. вопр. стр.217.

скачать книгу - Элементарная физика с примерами решения задач_Гурский_1984 -448с.pdf

11.05.2017 Аналіз самостійної роботи. Приклади розв'язання задач.  Д/з на 16.05.2017 : 1) Итоги раздела 2, стр. 218 - 219 - письм. в тетрадь.

16.05.2017 Приклади розв'язання задач. Підготовка до контрольної роботи. Д/з на 18.05.2017: Задания для самопроверки, стр. 220 - 221 (письм. в тетрадь).

18.05.2017 Контрольна робота № 4 за темою «Робота й потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах» Д/з на 23.05.2017: 1) Учебные проекты - реферат до 7 страниц; сообщение на уроке 5-7-10 минут.

23.05.2017 Аналіз контрольної роботи № 4. Урок узагальнення та систематизації знань. Д/з на 25.05.2017: 1) Учебные проекты - реферат до 7 страниц; сообщение на уроке 5-7-10 минут. 2) стр. 214 -219 ФИЗИКА И НАУЧНО-_ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС


25.05.2017 Навчальні проекти (1 година) Теми:  (1) Електрика в житті людини. (2)Сучасні побутові та промислові електричні прилади. (3) Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини. (4) Вплив електричного струму на людський організм. та інші, стр. 219 учебника.

9-бланк-лаб-раб-N8.docx 9-бланк-лаб-раб-N8.docx
Размер: 15,118 Kb
Тип : docx

Физика 9А класс

Вторник, 5 урок, 12:30, каб. 21

Пятница, 5 урок, 12:30, каб. 21

підручник

Фiзика 9 клас

Божинова Ф.Я., Кiрюхiн М.М., Кiрюхiна О.О., 2009.

111-9а-навчальна-програма.doc 111-9а-навчальна-програма.doc
Размер: 107,5 Kb
Тип : doc
I семестр

2, 6, 9, 13, 16.09.2016

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА
Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (5 годин)

Інструктаж з БЖД. Електризація тіл. Електричний заряд. Два типи електричних зарядів. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл». Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Пояснення електричних явищ. Провідники і діелектрики. Розв’язання задач. Самостійна робота.

20, 23, 27, 30.09.2016

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25,

28.10.2016

(12 годин)

Електричний струм (35 годин)

Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах. Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори. Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму. Інструктаж з БЖД

Лабораторна робота №2. «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра».

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги. Інструктаж з БЖД

Лабораторна робота №3. «Вимірювання напруги за допомогою вольтметра».

1, 4,

8.11.201611.11.2016

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги. Електричний опір.

Д/з на 8.11.2016: 1) читать и понимать раздел 1 из учебника (Божинова 9 класс), стр. 1-29. Будем обсуждать этот раздел на уроке. 2) Если что-то будет непонятно, записать в тетрадь и задать вопрос на уроке. 3) Ответить устно на вопросы № 1 - 10 на стр. 26-27. 4) читать и понимать §11 из учебника (Божинова 9 класс), стр. 57-60. 

Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника.

Д/з на 11.11.2016: 1) читать и понимать §12 из учебника (Божинова 9 класс), стр. 61-66. 2) Контр вопросы (устно). 3) Упражнение 12, № 1-7 (письменно).

Реостати. Залежність опору провідників від температури.

Д/з на 15.11.2016: 1) читать и понимать §13 из учебника (Божинова 9 класс), стр. 71-75. 2) Контр вопросы (устно), стр. 75. 3) Упражнение 13, № 1-5 (письменно).

15, 18,

22, 25.11.2016,

29.11.2016

Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. З’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.

Д/з на 18.11.2016: 1) §14 из учебника (Божинова 9 класс), стр. 81-84. Итоги записать в тетрадь. 2) Контр. вопросы на стр. 84 устно. 3) Упражнение 14,  №№ 1 и 2 (письменно).

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади.

Д/з на 22.11.2016: 1) Экспериментальное задание № 1, стр. 92. 2) §15 (Божинова 9 класс), стр. 87-91. 3) Итоги на стр. 91 записать в тетрадь. 4) Контр. вопросы на стр. 91 устно. 3) Упражнение 15,  №№ 1, 2 и 3 (письменно).

Д/з на 25.11.2016: 1) §16 (Божинова 9 класс), стр. 94-97. 2) Итоги на стр. 97 записать в тетрадь. 3) Контр. вопр на стр. 97 устно. 4) Упражнение 16, №№ 1 - 6 (письменно). 5) Подготовиться к самостоятельной работе

Д/з на 29.11.2016: 1) Задача 1. Две электрические лампы накаливания мощностью 25 и 100 Ватт последовательно подключены к сети с напряжением 220 Вольт. В какой лампе выделяется большее количество теплоты и почему? 2) Задача 2. Условие задачи 1, но теперь лампы соединены параллельно. Вопрос тот же. 3) Задание 3. Как с помощью амперметра, вольтметра и источника тока (или эдс) определить неизвестное сопротивление нагревателя? Нарисуйте схему соединения и опишите свои действия. 

Д/з на 02.12.2016: §17 (Божинова 9 класс), стр. 98-101. 2) Зкспериментальное задание на стр. 101 - письменно.

2, 6, 9,

13, 16, 20,

23.12.2016

+ 10 годин

Лабораторный практикум

Д/з на 06.12.2016: 1) Отчет по лабораторной работе № 2/3 (Божинова 9 класс), стр. 51 и стр. 56 - письменно.

Д/з на 09.12.2016: 1) Отчет по лабораторной работе № 8 (Божинова 9 класс), стр. 93 - письменно.

Д/з на 13.12.2016: 1) Отчеты по всем лаб. работам. 2) Учимся решать задачи, стр. 65, стр. 74-75, стр. 82-83; стр. 89-91.

Самостоятельная работа.

Д/з на 15.12.2016: 1) "Подводим итоги раздела 2" (Божинова 9 класс), стр. 130-131 - выучить. 2) Задания для самопроверки, стр. 132 - 133 (письменно), - подготовка к итоговой контрольной работе. 3) принести тетрадь со всеми выполненными Домашними Заданиями за ноябрь-декабрь.

II семестр
9-бланк-лаб-раб-N8.docx 9-бланк-лаб-раб-N8.docx
Размер: 15,118 Kb
Тип : docx

10.01.2017 Електричний струм в металах. Д/з на 13.01.2017: 1) §18 (Божинова 9 класс), стр. 102-105. 2) Контр. вопр на стр. 104 устно. 3) Упр. 18, № 1 - 2 (письменно).

13.01.2017 Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Д/з на 17.01.2017: 1) §19 (Божинова 9 класс), стр. 105-109. 2) Контр. вопр на стр. 109 устно. 3) Упр. 19, № 1 - 6 (письменно).

17.01.2017 Застосування електролізу у промисловості та техніці. Д/з на 20.01.2017: 1) §20 (Божинова 9 класс), стр. 110-113. 2) Контр. вопр, стр. 113 устно. 3) Упр. 20, № 1-3 (письм).

Три видео по теме "Электролиз": 1) Явище електролізу: анімація.  2) Віртуальна лабораторна робота № 9: "Дослідження явища електролізу" 3) Так я чищу некоторые монеты и предметы старины.

20.01.2017 Лабораторна робота № 9. Дослідження явища електролізу. Учебник (Божинова 9 класс), стр. 114.  Д/з на 20.01.2017: отчёт по лабораторной работе с выводами.

24.01.2017 Приклади розв’язання задач. Д/з на 27.01.2017: 1) повторить § 19, 20 (Божинова 9 класс). 2) Задача. Какова затрата электроэнергии на получение 1 кг алюминия, если электролиз ведется при напряжении 10 В, а к.п.д. всей установки составляет 80%? (письм).

27.01.2017 Приклади розв’язання задач. Самостійна робота. Д/з на 31.01.2017: 1) повторить § 19, 20 (Божинова 9 класс). 2) Задача. Никелирование металлического изделия с поверхностью S = 120 см2 продолжалось t = 5 ч при силе тока I = 0,3 А. Определить толщину h слоя никеля. если плотность никеля 8800 кг/м3. (письм).

31.01.2017 Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори. Д/з на 03.02.2017: 1) §23 (Божинова 9 класс), стр. 125-129. 2) Контр. вопр, стр. 129 устно. 3) Итоги раздела 2, стр. 130-131 (письм).

03.02.2017 Електричний струм у газах. Д/з на 07.02.2017: 1) §22 (Божинова 9 класс), стр. 110-113. 2) Контр. вопр, стр. 124 устно. 3) Самопроверка на стр. 132 - 133, № 1 - 16 с объяснениями (письм).4) сообщения.

07.02.2017 Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями. Д/з на 10.02.2017: 1) §22 (Божинова 9 класс), стр. 110-113. 2) Контр. вопр, стр. 124 устно. 3) Самопроверка на стр. 134 - 135, № 1 - 15, с объяснениями (письм).4) сообщения.

10.02.2017 Приклади розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи. Д/з на 14.02.2017: 1) повторить § 18 - 23 (Божинова 9 класс), 2) Задача. Батарея гальванических элементов (напряжение U=0,9 В на каждом элементе) состоит из n = 30 элементов, соединенных в три одинаковые параллельные группы. Какое количество меди m выделится на катоде электролитической ванны за t = 5 мин работы батареи, подключенной к ней? Сопротивление ванны R = 205 Ом. (письм).

14.02.2017 Контрольна робота за темою “Явище електролізу” Д/з на 17.02.2017: 1) повторить § 18 - 23 (Божинова 9 класс)

17.02.2017 Аналіз контрольної роботи. Урок узагальнення та систематизації знань. Д/з на 21.02.2017: 1) повторить § 18 - 23 (Божинова 9 класс)

Розділ 3. Магнітне поле (10 годин)

21.02.2017 Інструктаж з БЖД. Постійні магніти. Взаємодія магнітів. Д/з на 24.02.2017: 1) § 24 (Божинова 9 класс), стр. 138-141. 2) Контр. вопр на стр. 141 устно + экспер. задание на стр. 142.. 3) Упр. 21, № 1 - 5 (письменно).

24.02.2017 Магнітне поле Землі. Д/з на 28.02.2017: 1) § 25 (Божинова 9 класс), стр. 142-144. 2) Контр. вопр на стр. 144 устно + экспер. задания на стр. 144.. 3) Упр. 22, № 1 - 3 (письм.).

28.02.2017 Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Д/з на 03.03.2017: 1) § 26 (Божинова 9 класс), стр. 145-148. 2) Контр. вопр на стр. 148 устно.. 3) Упр. 23, № 1 - 6 (письменно).

03.03.2017 Магнітне поле котушки зі струмом. Д/з на 07.03.2017: 1) § 25 (Божинова 9 класс), стр. 142-144. 2) Контр. вопр на стр. 144 устно + экспер. задания на стр. 144.. 3) Упр. 22, № 1 - 3 (письменно).

07.03.2017 Електромагніти. Д/з на 10.03.2017: 1) § 27 (Божинова 9 класс), стр. 149-152. 2) Контр. вопр на стр. 152 устно.. 3) Упр. 24, № 1 - 4 (письм.).

10.03.2017 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 10. Виготовлення найпростішого магніту та випробування його дії. Д/з на 14.03.2017: 1) отчет по лаб работе с выводами и анализом результатов эксперимента, стр. 153-154.

14.03.2017 Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Д/з на 17.03.2017: 1) § 28 (Божинова 9 класс), стр. 154-159. 2) Контр. вопр на стр. 159 устно.. 3) Упр. 25, № 1 - 7 (письменно).

17.03.2017 Гучномовець. Електровимірювальні прилади. Д/з на 21.03.2017: 1) § 29 (Божинова 9 класс), стр. 160-163. 2) Контр. вопр на стр. 163 устно.. 3) Упр. 26, № 1 - 4 (письм.).

21.03.2017 Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера. Д/з на 24.03.2017: 1) § 30 (Божинова 9 класс), стр. 164-166. 2) Контр. вопр на стр. 166 устно.. 3) Упр. 27, № 1 - 3 (письм.).

24.03.2017 Завдання для самоперевірки. Самостійна робота. Урок узагальнення та систематизації знань. (Божинова 9 класс), стр. 170-171, тестовые задания. Д/з на 04.04.2017: Рефераты.

Розділ 4. Атомне ядро. Ядерна енергетика (12 годин)

04.04.2017 Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Д/з на 07.04.2017: 1) § 31 (Божинова 9 класс). 2) Контр. вопр на стр. 178, устно.. 3) Упр. 28, № 1 - 3 (письм.).

07.04.2017 Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Д/з на 11.04.2017: 1) § 32 (Божинова 9 класс). 2) Контр. вопр на стр. 183, устно.. 3) Упр. 28, № 4 - 5 (письм.).

11.04.2017 Активність радіонуклідів. Д/з на 14.04.2017: 1) § 33 (Божинова 9 класс). 2) Контр. вопр на стр. 188, устно.. 3) Упр. 29, № 1 - 3 (письм.).

14.04.2017 Приклади розв'язання задач. Д/з на 14.04.2017: 1) § 33 (Божинова 9 класс). 2) Контр. вопр на стр. 188, устно.. 3) Упр. 29, № 4 - 5 (письм.).

18.04.2017 Приклади розв'язання задач Д/з на 14.04.2017: 1) § 33 (Божинова 9 класс). 2) Контр. вопр на стр. 188, устно.. 3) Упр. 29, № 6 - 7 (письм.).

21.04.2017 Приклади розв'язання задач. Самостійна робота.

25.04.2017 Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Д/з на 28.04.2017: 1) § 34 (Божинова 9 класс). 2) Контр. вопр на стр. 193, устно.. 3) Упр. 30, № 1 - 3 (письм.).

28.04.2017 Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми. Д/з на 05.05.2017: 1) § 35 (Божинова 9 класс). 2) Контр. вопр на стр. 197, устно. 3) см. видео "Ядерная энергетика и её альтернатива" (см. в правой колонке    )

05.05.2017 Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Д/з на 12.05.2017: 1) § 36, 37 (Божинова 9 класс). 2) Контр. вопр на стр. 200, устно. 3) Задания для самопроверки, с. 210, письменно с пояснениями, № 1 - 10.

12.05.2017 Природний радіоактивний фон. Д/з на 16.05.2017: 1) § 37 (Божинова 9 класс). 2) Контр. вопр на стр. 205, устно. 3) Задания для самопроверки, с. 210, письменно с пояснениями, № 11 - 14.

16.05.2017 Екологічні проблеми ядерної енергетики. Д/з на 19.05.2017: 1) § 37 (Божинова 9 класс). 2) Контр. вопр на стр. 205, устно. №) в тетрадь - Подводим итоги, с. 204.

19.05.2017 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 11. Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань. Д/з на 23.05.2017: 1) повт. § 31 - 37 (Божинова 9 класс). 2) Рефераты - учебные проекты по теме раздела 4 учебника, до 7 страниц. Сообщение на уроке: 5 - 7 минут .

Узагальнюючі заняття(2 год)

23.05.2017 Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес 

26.05.2017 Фізична картина світу. Ядерна енергетика

10 класс- лаб раб N 3.docx 10 класс- лаб раб N 3.docx
Размер: 258,6 Kb
Тип : docx
10 класс- лаб раб 1.docx 10 класс- лаб раб 1.docx
Размер: 18,008 Kb
Тип : docx

Физика 10А класс

Вторник, 1 урок, 8:30, каб. 21

Четверг, 7 урок, 14:20, каб. 21

підручник

Фiзика 10 клас

Е. Коршак, А. Ляшенко, В. Савченко, 2010

111-10а-навчальна-програма.doc 111-10а-навчальна-програма.doc
Размер: 66 Kb
Тип : doc
I семестр

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29.09.2016

4, 6, 11.10.2016

Механіка

Вступ (1 година)

Інструктаж з БЖД. Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.

Розділ 1. Кінематика (11 годин)

Механічний рух і його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло та матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Шлях і переміщення. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху. Розв’язування задач з теми «Рівномірний прямолінійний рух» Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху. Переміщення та пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння рівноприскореного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху. Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення при рівноприскореному русі»

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Самостійна робота. Рівняння руху під час вільного падіння тіл. Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота № 2 «Дослідження руху тіла по колу».

13, 18, 20, 25, 27.10.2016

1.11.2016

Розділ 2. Динаміка (22 години)

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання сил». Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона.

3.11.2016,

8,

10.11.2016

Д/з на 8.11.2016: Читать, понимать и переписать в тетрадь из учебника (Коршак 10 класс) "Главное в разделе 1" (стр. 50-51).

Д/з на 10.11.2016: 1) Как рещать задачи по кинематике (Коршак 10 класс) стр. 21-24. 2) Упражнение 1, стр  24. № 1 - 5 (письменно).

Д/з на 15.11.2016:   1) Коршак, 10 класс, §9, стр. 35.  2) Упр. 4   №№ 1-3 (письменно)

15, 17, 22, 24.11.2016

29.11.2016,

1.12.2016

Д/з на 17.11.2016:   1) Коршак, 10 класс, §15, 16, стр. 52-58.  2) Вопросы (устно) стр.58
3) Упр. 8   №№ 1-3 (письменно) стр.59.

Д/з на 22.11.2016:   1) Коршак, 10 класс, §17, стр. 59-60.  2) Вопросы (устно) стр.60
3) Упр. 9 (письменно) стр.60.

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість.

Д/з на 24.11.2016:   1) Коршак, 10 класс, §18, 19 стр. 61-66.  2) Вопросы (устно) стр.63 и стр. 66.
3) Упр. 10 (письменно) №№ 1 - 4. стр.66. 4) Подготовиться к самостоятельной работе.

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука.

Д/з на 29.11.2016:   1) Лабораторная работа № 2 (Коршак, 10 класс) + §20, стр. 66-70.  2) Вопросы (устно) стр. 70. 3) Упр. 11 (письменно) №№ 1 - 3. стр. 71.

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Розв’язування задач з теми "Динаміка"

Самостійна робота з теми «Динаміка». Рух тіла під дією кількох сил. .

Д/з на 1.12.2016:   1) §21, стр. 71-74 (Коршак, 10 класс) 2) Вопросы (устно) стр. 74.  3) Упр. 12 (письменно) №№ 1 и 2. стр. 74 - 75.

6.12.2016

8, 13, 15, 20, 22.12.2016

Д/з на 6.12.2016:   1) §22 (Коршак, 10 класс) - ход решения задач.  2) Упр. 14 (письменно) №№ 1 - 3. стр. 87.

Основи статіки. Рівновага тіл. Умови рівноваги тіла.

 Д/з на 8.12.2016:   1) §23, 24 (Коршак, 10 класс) + §25 - примеры решения  задач.  2) Лабораторная работа № 3 - стр. 96. 3) Упр. 15 (письменно) №№ 1 - 3. стр. 92.

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

 Д/з на 13.12.2016: 1) §26, 27, 28 (Коршак, 10 класс)  2) Вопр. на стр. 104. 3) (письменно) упр. 16.4 стр. 97, упр. 17.3 стр. 101, упр. 18.1 стр. 104.

Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії.

Д/з на 15.12.2016: 1) §29, 30 (Коршак, 10 класс) - самостоятельно; упр. 19.1  2) §31-35, упр. 20.1, упр. 21.1, упр. 22.2. 3) принести тетрадь со всеми выполненными Домашними Заданиями за ноябрь-декабрь. 4) подготовка к итоговой контрольной работе.

II семестр
10 класс- лаб раб N 3.docx 10 класс- лаб раб N 3.docx
Размер: 258,6 Kb
Тип : docx

10.01.2017 Основні положення спеціальної теорії відносності. Д/з на 12.01.2017: 1) § 36 (Коршак, 10 класс); 2) контр. вопр. - устно

12.01.2017 Відносність одночасних подій. Д/з на 17.01.2017: 1) §37 (Коршак, 10 класс) 2) контр. вопр. - устно; 3) отчет лаб. раб № 3 на бланке "10 класс- лаб раб N  3.docx"- скачать; 3) "парадокс" близнецов - обсуждение

17.01.2017  Взаємозв’язок маси та енергії. Д/з на 19.01.2017: 1) §38 (Коршак, 10 класс) 2) контр. вопр. - устно;  3) Навчальні проекти: 1. Штучні супутники Землі. 2. Розвиток космонавтики. 3. Реактивний рух в природі й техніці. - 5-7 минут на сообщение.

19.01.2017 Навчальні проекти: 1. Штучні супутники Землі. 2. Розвиток космонавтики. 3. Реактивний рух в природі й техніці. - 5-7 минут на сообщение. Д/з на 24.01.2017: 1) повторить §36-38 (Коршак , 10 класс) 2) главное в разделе 3.

Молекулярна фізика і термодинаміка

Розділ 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл (20 год)

24.01.2017 Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Д/з на 26.01.2017: 1) § 39, 40 (Коршак, 10 класс); 2) контр. вопр. - устно 3) Упр. по конспекту.

26.01.2017 Властивості газів. Ідеальний газ. Тиск газу. Приклади розв'язання задач. Д/з на 31.01.2017: 1) § 41 (Коршак, 10 класс); 2) контр. вопр. - устно 3) Упр. по конспекту.

31.01.2017 Газові закони. Приклади розв'язання задач. Д/з на 02.02.2017: 1) § 42, 43 (Коршак, 10 класс); 2) контр. вопр. - устно 3) Упр. 25 № 1 - 5 (стр. 150).

02.02.2017 Газові закони. Ізотермічний процес. Приклади розв'язання задач. Д/з на 07.02.2017: 1) § 44, 45 (Коршак, 10 класс); 2) контр. вопр. - устно 3) Упр. по конспекту. 4) Подг. к лаб. раб. № 4.

07.02.2017 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4: Вивчення ізотермічного процесу. Д/з на 09.02.2017: 1) повт. § 41-45 (Коршак, 10 класс); 2) оформить отчет по лаб. работе с выводами. 3) учебные проекты - рефераты.

09.02.2017 Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. Приклади розв'язання задач. Д/з на 14.02.2017: 1) § 46 (Коршак, 10 класс); 2) контр. вопр. стр. 150 - устно 3) Упр. 25, № 9-12

14.02.2017 Газові закони. Приклади розв'язання задач. Д/з на 16.02.2017: 1) повт. § 41-46 (Коршак, 10 класс); 2) Упр. 25, № 13-15.

16.02.2017 Газові закони. Приклади розв'язання задач. Д/з на 21.02.2017: 1) повт. § 41-46 (Коршак, 10 класс); 2) Упр. 25, № 16-18. 3) главное в разделе 4 стр. 169-170 - выучить.

21.02.2017 Газові закони. Розв'язання задач. Самостійна робота. Д/з на 23.02.2017: 1) повт. § 41-46 (Коршак, 10 класс); 2) главное в разделе 4 стр. 169-170 - выучить. 5) Задания для самостоятельной работы (21 и 23.02.2017): скачать файл "10-идеал-газы-самост-работа.docx":

10-идеал-газы-самост-работа.docx 10-идеал-газы-самост-работа.docx
Размер: 14,689 Kb
Тип : docx

23.02.2017 Газові закони. Розв'язання задач. Аналіз самостійної роботи. Д/з на 28.02.2017: 1) повт. § 41-46 (Коршак, 10 класс); 2) главное в разделе 4 стр. 169-170 - выучить. 5) Задания для самостоятельной работы (21 и 23.02.2017): в файле "10-идеал-газы-самост-работа.docx":

28.02.2017 Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Вологість повітря. Д/з на 02.03.2017: 1) § 47, 48 (Коршак, 10 класс); 2) Контр вопр. стр. 154, 158. устно. 3) Упр. 26, № 1-3, 10, 11.

02.03.2017 Приклади розв'язання задач. Д/з на 07.03.2017: 1) повт.§ 47, 48 (Коршак, 10 класс); 2) Контр вопр. стр. 154, 158. устно. 3) Упр. 26, № 4 - 9, 12.

07.03.2017 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5: Методи вимірювання вологості повітря. Д/з на 09.03.2017: 1) повт. § 48 (Коршак, 10 класс); 2) оформить отчет по лаб раб. № 5, стр. 156 - 158. 

09.03.2017 Приклади розв'язання задач Д/з на 14.03.2017: 1) повт.§ 47, 48 (Коршак, 10 класс); 2) Упр. 26, № 1-12, стр. 167.

14.03.2017 Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Д/з на 16.03.2017:  1) § 49 (Коршак, 10 класс). 2) Упр. 26, № 13, 14 (письм.), с.168.

16.03.2017 Поверхневий натяг рідини. Капілярні явища. Приклади розв'язання задач. Д/з на 21.03.2017:  1) § 49 (Коршак, 10 класс). 2) Задачи.

21.03.2017 Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Д/з на 24.04.2017: 1) § 50 (Коршак, 10 класс). 2) Контр. вопр., стр. 165. 3) Задачи № 1, 2:

Задача № 1. Для измерения коэффициента поверхностного натяжения жидкости используют тонкое проволочное кольцо диаметром D, подвешенное к пружине. Отмечают растяжение пружины на расположенной рядом с ней шкале. Пружина при этом растягивается. Кольцо опускают в сосуд с водой. После этого сосуд медленно опускают. Вторую отметку на шкале делают в момент отрыва кольца от поверхности воды. Кольцо изготовлено из проволоки, диаметр которой равен d. Когда кольцо подвесили к пружине, пружина увеличила свою длину на величину Δx. Необходимо вывести уравнение для расчета коэффициента поверхностного натяжения жидкости.

Задача № 2. Из пипетки с выходным отверстием диаметром d накапали N капель жидкости, общая масса которых M. Чему равен коэффициент поверхностного натяжения жидкости?

23.03.2017 Полімери. Підготовка до контрольної роботи. Д/з на 04.04.2017: 1) § 51 (Коршак, 10 класс). 2) Контр. вопр., стр. 168. 3) Задачи № 3 и 4:

Задача №3. В комнате объёмом 40 м3 температура воздуха 20 °С, его относительная влажность φ1 = 20 %. Сколько надо испарить воды, чтобы относительная влажность φ2 достигла 50 % ? Известно, что при 20 °С давление насыщающих паров Р н.п. = 2330 Па.

Задача №4. Относительная влажность воздуха в помещении 60%, температура 18 °С. До какой температуры надо охладить металлический предмет, чтобы на его поверхности выпала роса?

04.04.2017 Контрольна робота № 2 за темою “Властивості газів, рідин, твердих тіл”

06.04.2017 Аналіз контрольної роботи №2. Урок узагальнення та систематизації знань. Д/з на 11.04.2017: 1) повт.§ 47, 48 (Коршак, 10 класс); 2) Контр вопр. стр. 154, 158. устно. 3) Упр. 26, № 4 - 9, 12.

Навчальний проект (1 година)

11.04.2017 Теми: Рідкі кристали та їхні властивості. Полімери: їх властивості і застосування.

Розділ 2. Основи термодинаміки (6 годин + 1 год)

13.04.2017 Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Д/з на 18.04.2017: 1) § 52, 53 (Коршак, 10 класс); 2) Контр вопр. стр. 175, 177. устно. 3) Упр. 27, № 1, 2.

18.04.2017 Перший закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу. Д/з на 20.04.2017: 1) § 54, 55 (Коршак, 10 класс); 2) Контр вопр. стр. 178, 180. устно. 3) Упр. 27, № 3, 4.

20.04.2017 Теплові машини. Холодильна машина. Д/з на 25.04.2017: 1) § 56 (Коршак, 10 класс); 2) Контр вопр. стр. 182. устно. 3) Упр. 27, № 5.

25.04.2017 Приклади розв'язання задач. Примеры решения задач - ссылка

27.04.2017 Приклади розв'язання задач- ссылка. Підготовка до контрольної роботи Д/з на 04.05.2017: 1) см. видео-урок "Основы термодинамики" - в правой колонке ссылка.

04.05.2017 Контрольна робота № 3 за темою “Основи термодинамікиД/з на 04.05.2017: 1) учебные проекты - рефераты, до 7 страниц; сообщение на уроке - до 5-7-10 минут.

11.05.2017 Аналіз контрольної роботи № 3. Урок узагальнення та систематизації знань Д/з на 04.05.2017: 1) учебные проекты - рефераты, до 7 страниц; сообщение на уроке - до 5-7-10 минут.

Узагальнююче заняття (1 година)

16.05.2017 Теми: Сучасні погляди на простір і час. Універсальність законів збереження.

Фізичний практикум (3 год)

Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження енергії

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.

Визначення коефіцієнту жорсткості різних пружин.

Физика 11А класс

Четверг, 1 урок, 8:30, каб. 21

Пятница, 1 урок, 8:30,каб. 21

підручник

Фiзика 11 клас

Е. Коршак, А. Ляшенко, В. Савченко, 2011.

111-11а-навчальна-програма.doc 111-11а-навчальна-програма.doc
Размер: 113 Kb
Тип : doc
11-лаб-раб-N_-показ-преломления.pdf 11-лаб-раб-N_-показ-преломления.pdf
Размер: 621,586 Kb
Тип : pdf
11-бланк-лаб-раб-N 4.docx 11-бланк-лаб-раб-N 4.docx
Размер: 12,244 Kb
Тип : docx
I семестр

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.09.2016

Електричне поле та струм (10 год)

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Речовина в електричному полі. Потенціал електричного поля. Електроємність. Використання конденсаторів у техніці. Енергія електричного поля. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями. Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання. Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод.

Лабораторні роботи: 1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

 6, 7.10.2016

Навчальні проекти (2 години): Вплив електричного поля на живі організми. Напівпровідникові прилади та їх застосування.

13, 14, 20, 21, 27, 28.10.2016

Електромагнітне поле (12 годин)

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. 

3.11.2016

 

4, 10, 11.11.2016

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність.

Д/з на 4.11.2016:1) Читать и понимать из учебника §33 (Коршак 11 класс, стр. 100-104). 2) Ответить на контрольные вопросы (стр. 104) устно. 3) Упражнение 14.1 и 14.2 (письменно), стр. 104.

Лабораторні роботи. Дослідження явища електромагнітної індукції.

Д/з на 10.11.2016: 1) Читать и понимать из учебника §34 (Коршак 11 класс, стр. 105-107). 2) Ответить на контрольные вопросы (стр. 107) устно. 3) Упражнение 15.1 - 15.4 (письменно), стр. 107.

Д/з на 11.11.2016: 1) Читать и понимать из учебника §35 (Коршак 11 класс, стр. 107-110). 2) Ответить на контрольные вопросы (стр. 110) устно. 3) Упражнение 16.1 (письменно), стр. 110.


17,

18.11.2016

Решение задач.

Д/з на 17.11.2016: 1) Читать и понимать из учебника §36 (Коршак 11 класс, стр. 110-112). 2) Ответить на контрольные вопросы (стр. 112) устно. 3) Упражнение 17.1-3 (письменно), стр. 112.

Д/з на 18.11.2016: 1) §37, 38 (Коршак 11 класс). 2) Контрольные вопросы (стр. 113 и стр. 117-118) устно. 3) Упражнение 18.4 (письменно), стр. 118.

 

18,

24.11.2016


Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму. Самостійна робота.

Д/з на 24.11.2016: 1) §39, 40, 41 (Коршак 11 класс). 2) Контр. вопросы (стр. 125) устно. 3) Переписать в тетрадь "Главное в разделе 2" стр. 126-127. 4) Подготовиться к самостоятельной работе по Разделу 2.

Д/з на 25.11.2016: 1) Повторение: §16, 17, 18 (Коршак 11 класс). 2) Подготовиться к опросу в классе по контр. вопросам §16, 17, 18.   3) Упражнение 10 (стр. 55) №№ 1 - 4 (письменно).

Навчальні проекти (1 година): Вплив магнітного поля на живі організми.Отличие колебания от волны

25.11.2016,

1, 2.12.2016

Коливання та хвилі (12 годин)

Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань.

Д/з на 2.12.2016: 1) §42 (Коршак 11 класс). 2) вопросы, стр. 133.  3) Упражнение 20 (стр. 133) №№ 1 - 6 (письменно).

Вимушені коливання. Резонанс. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

Д/з на 8.12.2016: 1) §43, 44 (Коршак 11 класс). 2) вопросы, стр. 135, 138.  3) Упражнение 21 (стр. 139) №№ 1 - 8 (письменно).

Ускорение свободного падения на поверхности Земли g варьируется от 9,780 м/с² на экваторе до 9,832 м/с² на полюсах - см. Википедия.

8.12.2016

Лабораторна робота: Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань.

Д/з на 9.12.2016: 1) Отчет по лабораторной работе № 4 (Коршак 11 класс), стр. 139. 2) самостоятельно  § 45.  3) Стр. 141, вопросы.

9,15, 16,

22, 23.12.2016

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звук.

Д/з на 15.12.2016: 1) §46, 47 (Коршак 11 класс). 2) вопросы, стр. 144, 146.  3) Упражнение 22 (стр. 145) №№ 1 - 4 (письменно).

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Частота власних коливань контуру.

Д/з на 16.12.2016: 1) §48 (Коршак 11 класс). 2) вопросы, стр. 149.  3) Упражнение 23 (стр. 149) №№ 1 - 4 (письменно)

II семестр

Модуляция это процесс преобразования одного или нескольких информационных параметров несущего сигнала в соответствии с мгновенными значениями информационного сигнала.

  • амплитудная модуляция (АМ), происходит изменение амплитуды несущего колебания;
  • частотная модуляция (ЧМ), происходит изменение частоты несущего колебания;
  • фазовая модуляция (ФМ), происходит изменение фазы несущего колебания.

Модуля́ція  (англ. modulation) — процес зміни в часі за заданим законом параметрів (характеристик) якогось з регуляторних фізичних процесів. Практичне значення має модуляція коливань — накладання низькочастотного інформаційного сигналу на високочастотний сигнал-носій для передачі на великі відстані.

Модуляція радіосигналу — процес зміни одного або кількох параметрів високочастотного модульованого коливання за законом низькочастотного інформаційного сигналу.

12.01.2017 Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Д/з на 13.01.2017: 1) §49 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 152.  3) Упр 24 (стр. 152) № 1 - 7 (письм)

13.01.2017 Шкала електромагнітних хвиль. Д/з на 19.01.2017: 1) §50 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 155.  3) Упр 24 (стр. 152) № 8 - 11 (письм)

19.01.2017 Радіохвилі. Приклади розв'язання задач. Д/з на 20.01.2017: 1) §51 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 157. 3) Навчальні проекти: 1. Електромагнітні хвилі в природі. 2. Електромагнітні хвилі в техніці. 3. Електромагнітні хвилі в побуті. 4. Вплив магнітного поля на живі організми. 5. Вплив електричного поля на живі організми. 6. Напівпровідникові прилади та їх застосування. - 5 минут на сообщение.

20.01.2017. Навчальні проекти: 1. Електромагнітні хвилі в природі. 2. Електромагнітні хвилі в техніці. 3. Електромагнітні хвилі в побуті. 4. Вплив магнітного поля на живі організми. 5. Вплив електричного поля на живі організми. 6. Напівпровідникові прилади та їх застосування. - 5 минут на сообщение.

Поляризация

Измерение оптической активности при помощи поляриметра: 1 — источник света, 2 — неполяризованный свет, 3 — поляризатор, 4 — поляризованный свет, 5 — кювета с раствором вещества, 6 — оптическое вращение 30°, 7 — анализатор, 8 — наблюдатель

Принцип работы сахариметра основан на способности сахарных растворов вращать плоскость поляризации проходящего через них поляризованного луча света. Угол φ поворота плоскости поляризации для активных растворов зависит от толщины ℓ слоя раствора и его концентрации c следующим oбразом: φ = α ℓ c , где α - постоянная вращения, зависящая от природы вещества, длины световой волны и температуры.

Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) — неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах вещества (твёрдого, жидкого или газообразного), сопровождающееся заметным изменением частоты излучения. В отличие от рэлеевского рассеяния, в случае комбинационного рассеяния света в спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии, которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и расположение появившихся линий определяется молекулярным строением вещества.

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (или рамановская спектроскопия) — эффективный метод химического анализа, изучения состава и строения веществ.

В задачах по теме "Линзы. Зеркала. Формула линзы (сферического зеркала)":

  Приняты следующие обозначения: d – расстояние от предмета до зеркала (линзы), fрасстояние от изображения до зеркала (линзы), F - фокусное расстояние зеркала (линзы).

   В условиях задач значения d, f, F заданы по абсолютной величине. Знаки перед ними в формуле зеркала (линзы) ставятся по правилу: если предмет (источник), изображение, фокус являются действительными знак плюс, если мнимыми, то минус. Источник считается действительным, если на зеркало (линзу) падает расходящийся пучок, имеющий вершину (или продолжения лучей по эту же сторону от зеркала (линзы) сходятся в одной точке). Источник является мнимым, если на зеркало (линзу) падает сходящийся пучок. Расстояние от линзы до точки пересечения продолжений лучей и является расстоянием до мнимого источника.

      Действительное изображение точки образовано лучами, действительно пересекающимися после отражения или преломления. Мнимое изображение образовано продолжениями отраженных или преломленных лучей по другую сторону зеркала (линзы). Собирательные зеркала (линзы) имеют фокус действительный, рассеивающие мнимый.

Хвильова і квантова оптика (10 годин)

26.01.2017 Розвиток уявлень про природу світла. Д/з на 27.01.2017: 1) §52 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 165.  3) Сахариметр. Принцип действия (письм)

27.01.2017 Поширення світла в різних середовищах. Швидкість світла у вакуумі. Поглинання і розсіювання світла. Д/з на 02.02.2017: 1) §53 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 168

02.02.2017 Відбивання світла. Дзеркала. Приклади розв'язання задач. Д/з на 03.02.2017: 1) §54 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 170. 3) Упр. 25, № 1 - 5. 4) подг. к лаб работе №4.

03.02.2017 Заломлення світла. Плоско-паралельна пластина. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4: «Вимірювання коефіцієнта заломлення скла» Д/з на 09.02.2017: 1) §55 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 173. 3) Упр. 26, № 1 - 7.

09.02.2017 Лінзи. Приклади розв'язання  задач. Д/з на 10.02.2017: 1) §56 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 176. 3) Упр. 27, № 1 - 5.

10.02.2017 Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція світлових хвиль. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5: «Спостереження інтерференції світла» Д/з на 16.02.2017: 1) §57 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 181. 3) Упр. 28, № 1 - 3.

16.02.2017 Дифракція світлових хвиль. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6: «Спостереження дифракції світла». Д/з на 17.02.2017: 1) §58 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 183. 3) Упр. 28, № 4.

17.02.2017 Поляризація й дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп. Д/з на 23.02.2017: 1) §59, 60 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 186, 188. 3) Упр. по тетради.

23.02.2017 Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона. Д/з на 24.02.2017: 1) §61 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 191. 3) Упр. 31, № 1-4.

24.02.2017 Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Д/з на 02.03.2017: 1) § 62, 63 (Коршак 11 класс). 2) контр вопр, стр. 194. 3) Упр. 31, № 5-9.

02.03.2017 Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Д/з на 03.03.2017: 1) повт. § 62, 63 (Коршак 11 класс). 2) главное в разделе 4, стр. 198 - выучить. 3) Задачи по тетради.

03.03.2017 Приклади розв'язання задач. Підготовка до контрольної роботи. Д/з на 09.03.2017: 1) повт. § 52-63 (Коршак 11 класс). 2) см. задачи по темам: построение изображений; преломление света; интерференция, дифракция света, кванты света, фотоэффект.

09.03.2017 Контрольна робота № 4 за темою «Хвильова і квантова оптика» Д/з на 10.03.2017: 1) Учебные проекты - рефераты: 5-7 страниц. Сообщения на уроке по теме реферата: 5-7 минут. 2) Сдать тетради на проверку всех домашних заданий.

10.03.2017 Аналіз контрольної роботи №4. Урок узагальнення та систематизації знань. Сообщения на уроке по теме реферата: 5-7 минут. Д/з на 16.03.2017: Учебные проекты - рефераты: 5-7 страниц. Сообщения на уроке по теме реферата: 5-7 минут.

16, 17.03.2017 Учебные проекты - рефераты. Сообщения на уроке по теме реферата: 5-7 минут. Д/з на 17.03.2017: 1) Учебные проекты - рефераты: 5-7 страниц. 2) повт. § 52, 53, 61 (Коршак 11 класс).

Атомна і ядерна фізика

(12 годин)

23.03.2017 Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М. Бора. Д/з на 24.03.2017: 1) § 64, 65 (Коршак 11 класс). 2) Контр. вопросы, устно. стр. 205, 208. 3) Упр. 30, № 1.

24.03.2017 Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Д/з на 06.04.2017: 1) § 66, 67 (Коршак 11 класс). 2) Контр. вопросы, устно. стр. 210, 213. 3) Упр. 30, № 2.

06.04.2017 Рентгенівське випромінювання. Лазер. Д/з на 07.04.2017: 1) § 68, 69 (Коршак 11 класс). 2) Контр. вопросы, устно. стр. 215-216, 219.

07.04.2017 Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Д/з на 13.04.2017: 1) § 70 (Коршак 11 класс). 2) Контр. вопросы, устно. стр. 222.

13.04.2017 Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Взаємозв'язок маси та енергії. Енергія зв'язку атомного ядра. Способи вивільнення ядерної енергії. Д/з на 14.04.2017: 1) § 71 (Коршак 11 класс). 2) Контр. вопросы, устно. стр. 225. 

14.04.2017 Приклади розв'язання задач.  Д/з на 20.04.2017: 1) повторить § 64-71 (Коршак 11 класс). 2) задачи в тетради

20.04.2017 Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. Отримання і застосування радіонуклідів. Радіоактивний захист людини.  Д/з на 21.04.2017: 1) § 72, 73 (Коршак 11 класс). 2) Контр. вопросы, устно. стр. 229, 233. 3) Упр. 31, № 7, 8. 4) см. видеоролик "Радиоактивность" (см. в правой колонке)

21.04.2017 Ланцюгова реакція. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія. План-конспект урока "Цепная реакция" скачать  Д/з на 27.04.2017: 1) § 74, 75 (Коршак 11 класс). 2) Контр. вопросы, устно. стр. 237, 239 3) Упр. 31, № 5, 6, 9.

27.04.2017 Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання. Скачать конспект урока "Элементарные частицы" Д/з на 28.04.2017: 1) § 76 (Коршак 11 класс). 2) Контр. вопросы, устно. стр. 242 3) Упр. 31, № 12. 4) см. видеоролик "Физика 11 класс. Элементарные частицы" (см. в правой колонке)

28.04.2017 Приклади розв'язання задач. Підготовка до контрольної роботи. Скачать книгу "Контрольные работы в новом формате"

04.05.2017 Контрольна робота № 5 за темою “ Атомна і ядерна фізика

11.05.2017 Аналіз контрольної роботи №5. Урок узагальнення та систематизації знань

Фізичний практикум (3 год)

12.05.2017 Визначення енергії зарядженого конденсатора.

18.05.2017 Дослідження електричних кіл.

19.05.2017 Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.

Узагальнюючі заняття (2 год)

25.05.2017 Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу.

26.05.2017 Роль науки і техніки в житті людини та суспільному розвитку.


На фотографии видны треки частиц, движущихся в магнитном поле индукцией В = 2,2 Тл. Вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости фотографии.

Подсказка: как рассчитывать радиус трека движущейся частицы:

Всем 11-классникам Успехов и Удач во взрослой жизни! Находите любимое дело и любимую работу! Следуйте мечте и не отступайте, тогда она состоится. Будьте счастливы!